Bezpečnost při drcení

Ačkoliv je práce s drtičem odpadků Waste:Master velmi bezpečná, přesto je nutné dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v návodu. 

Veškeré zbytky potravin určené k drcení lze snadno do drtiče nahrnout rukou. V rámci bezpečnosti nezasouvejte ruku a prsty pod gumovou manžetu. Je-li potřeba odpadky zasunout hlouběji do drtiče, zásadně používejte pomůcku mistr Scrappy.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami, kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňují v jeho bezpečném používání. Na děti by se mělo dohlížet pro zajištění, že si nebudou s drtičem odpadu hrát.

Použití jakýmkoliv jiným způsobem, než uvádí výrobce je v rozporu s určením stroje. Tento stroj musí být provozován pouze osobami, jež dobře znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny s příslušnými předpisy jeho provozu.

Jakékoliv svévolné změny provedené na tomto stroji bez svolení, zbavují výrobce zodpovědnosti za následné škody nebo zranění. Pokud charakter stroje umožňuje jeho použití i k jiným účelům, které nejsou vyjmenovány v jeho určení nebo zakázaných činnostech, je uživatel povinen (pokud chce tuto činnost provádět) toto konání konzultovat s výrobcem. 

Shrnutí bezpečnostních pokynů:

  • Drtič nesmí používat děti - zamezte dětem v jakékoliv manipulaci s drtičem. Pro tyto případy doporučujeme zabudovat skrytý a nepřístupný bezpečnostní vypínač.
  • Drtič mohou používat pouze osoby tělesně a duševně způsobilé k obsluze tohoto typu zařízení.
  • Při jakékoliv manipulaci (čištění, vyjímání předmětů, opravy apod.) odpojte vždy drtič od elektrického napětí.
  • Při užívání kuchyňského drtiče je potřeba vědět, jaký odpad můžeme drtit a který již ne. 

Loading...